ระดับของโยคะ

posted on 20 Nov 2010 16:29 by ononowow
  ระดับของโยคะ เพื่อการเข้าใจถึงตนเองอย่างแท้จริง และมีเป้าหมายเพื่อยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้น ควรปฏิบัติ ตาม 8 ระดับ ของโยคะ ดังนี้
 1. ศีลธรรม ประกอบด้วยข้อห้ามเพื่อระงับสิ่งชั่วร้ายต่างๆ
  • ไม่ใช้ความรุนแรง
  • พูดแต่ความจริง ไม่พูดโกหก
  • ไม่ลักขโมย
  • เป็นกลางในสิ่งต่าง ๆ
  • ไม่โลภในของของผู้อื่น
 2. จริยธรรม ประกอบด้วย สำนึกแห่งวิถีชีวิตอันดีงาม
  • คิดสิ่งที่ดีๆ บริสุทธิ์ สะอาดทั้งกายและใจ ( คิดดี )
  • พูดในแง่ดีและมีทัศนคติทางบวก ( พูดดี )
  • ปฏิบัติทุกสิ่งด้วยความตรงไปตรงมา และยุติธรรม ( ทำดี )
  • พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ (พอใจ )
  • ชื่นชมและเห็นคุณค่า แห่งธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ( ชื่นชมยินดี )
 3. ท่าฝึกอาสนะ การบริหารร่างกาย และดูแลร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
 4. ปราณายาม เป็นการบริหารลมหายใจ เพื่อให้ร่างกายได้รับพลังชีวิตอย่างเต็มที่
 5. การควบคุมความรู้สึก (การสำรวมจิต ) โดยตั้งจิตสงบอยู่ภายใน ไม่วอกแวก
 6. การเพ่งจิต (Concentration) ด้วยการกำหนดจิตให้อยู่กับสิ่งๆเดียว
 7. การภาวนาจิต (Meditation) โดยการศึกษา และวิเคราะห์สัจจะให้ถ่องแท้
 8. สมาธิ (Samadhi ) หมายถึง การรักษาสภาวะจิตที่ดี พิจารณาสภาวะความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้ง และบรรลุถึง การเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล

edit @ 20 Nov 2010 16:48:04 by Onono

edit @ 20 Nov 2010 16:49:53 by Onono

Comment

Comment:

Tweet